Õpilase vastuvõtt

ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD

Kooli õpilaste vastuvõtu ja lõpetamise tingimused ning eeskirjad kehtestab MTÜ Spordiklubi Viimsi HC  juhatus vastavuses käesoleva põhikirjaga.

Alla 18-aastaste õpilaste vastuvõtt Kooli toimub lapsevanema (hooldaja) kirjaliku avalduse aluse ja ankeedi alusel.

Õpilase võib Kooli nimekirjast välja arvata lapsevanema (hooldaja) soovil, esitades sellekohase kirjaliku avalduse ühekuulise etteteatamise tähtajaga.

 Treeningrühmast võidakse õpilane välja arvata ka juhtudel, kui õpilane:

1. on jätnud maksmata õppemaksu kahe kuu vältel;
2. on sihilikult tekitanud Klubi võistlusreisidel, spordilaagrites või muudel Klubi üritustel materiaalset kahju, kas Klubile või kolmandatele osapooltele. Kahju tekitamisel Klubile või kolmandatele osapooletele kuulub tekitatud kahju lapsevanema poolt korvamisele;
3. on kahjustanud klubi mainet või käitunud ebasportlikult, milleks loetakse eelkõige:

• teiste klubi liikmete suhtes füüsilise või vaimse vägivalla kasutamine;
• treeneri poolt antud korralduste eiramine või nende mittetäitmine;
• ropendamine;
• teiste klubiliikmete mõnitamine, alavääristamine, häbistamine või muul viisil vaimse vägivalla kasutamine,
• klubi vara hävitamine,
• ebaväärikas käitumine klubi üritustel,
• ebasportlik käitumine ja treeneri korralduste eiramine või nende mitte täitmine klubi väljasõitudel ja laagrites,
• treeneri autoriteedi õõnestamine.
• Juhul, kui õpilane arvatakse treeningrühmast välja ilma lapsevanema avalduseta, siis on õpilane treeningrühmast välja arvatud alates päevast, mil klubi juhatuse esimees või treeningrühma treener saadab õpilase väljaarvamisest õpilase lapsevanemale e-kirja avalduses või õpilase ankeedis märgitud elektronposti aadresssile.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registreeru : jarnonurm@gmail.com ; tel. 51 61 157